Co się dzieje, gdy Komitet dostanie wiarygodną informację o poważnym lub systematycznym łamaniu praw chronionych konwencją?

 

Gdy Komitet CEDAW otrzyma informację na temat domniemanego naruszenia/naruszania praw człowieka kobiet gwarantowanych przez Konwencję CEDAW, podejmuje środki, by zbadać sytuację. Pierwszym krokiem jest zwrócenie się do Państwa Strony, którego dotyczy informacja, o współpracę w tym procesie i przedstawienie we wskazanym terminie swojej opinii odnoszącej się do informacji uzyskanej przez Komitet. 

Niezależnie od uwag i komentarzy przesłanych przez Państwo, Komitet posłuży się również innymi wiarygodnymi materiałami źródłowymi dotyczących badanego problemu. Może w tym celu skorzystać informacji sporządzonych przez: 

  • przedstawicieli zainteresowanego Państwa Strony,
  • instytucje rządowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby indywidualne.    

Jeśli Komitet zdecyduje, że otrzymana pierwotnie informacja jest wiarygodna, może wyznaczyć jedną lub więcej osób z grona Komitetu CEDAW do zbadania w określonym czasie domniemanych naruszeń i sporządzenia odpowiedniego raportu . Komitet CEDAW będzie oczekiwał współpracy Państwa Strony na każdym etapie postępowania. Takie postępowanie ma charakter poufny. 

Członkinie/członkowie Komitetu wydelegowani do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego sami określą środki i metody, z jakich skorzystają w jego trakcie. Proces ten może obejmować wizytę w Państwie, którego to postępowanie dotyczy pod warunkiem, że wyrazi ono na to zgodę. Podczas takiej wizyty mogą odbywać się poufne wysłuchania, jednak i w tym wypadku potrzebna jest zgoda Państwa. 

Należy dodać, że Komitet poinformuje Państwo o konieczności podjęcia wszelkich właściwych środków w celu zagwarantowania, że osoby podlegające jego jurysdykcji nie doświadczą złego traktowania lub zastraszania na skutek udziału w wysłuchaniach lub spotkaniach z członkiniami/członkami Komitetu.   

Po zakończeniu dochodzenia Komitet:

  • przekaże Państwu swoje ustalenia, wraz z komentarzem i zaleceniami, oraz zażąda, żeby Państwo przedstawiło swoje uwagi do tego dokumentu w ciągu sześciu miesięcy od jego otrzymania,
  • po upływie tego okresu, Komitet może zażądać od Państwa informacji na temat środków, jakie zostały podjęte w odpowiedzi na przeprowadzone postępowanie,
  • może wezwać Państwo do uwzględnienia informacji na temat środków podjętych w odpowiedzi na ustalenia i zalecenia Komitetu CEDAW w okresowym sprawozdaniu z realizacji Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG