Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Komitet CEDAW)

 

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet został utworzony przez ONZ w 1982 roku. Jego zadaniem jest monitorowanie przez Państwa Strony realizacji konwencji CEDAW oraz zwracania ich uwagi na problemy ograniczające kobietom możliwość korzystania z praw człowieka, w tym poprzez wspomniane już wcześniej rekomendacje ogólne.

Komitet CEDAW składa się 23 członkiń i członków, którymi są ekspertki i eksperci w dziedzinie praw kobiet chronionych konwencją wybrani zgodnie z zasadą „słusznego podziału geograficznego i reprezentacji różnych form cywilizacji, a także głównych systemów prawnych”. Członkinie i członkowie Komitetu, których kadencja trwa cztery lata, są wybierani w tajnym głosowaniu z listy osób zgłoszonych przez Państwa Strony. Zasiadając w Komitecie CEDAW występują oni we własnym imieniu, pomimo iż zgłoszeni zostali przez swoje Państwa.

Aktualnie posiedzenia Komitetu CEDAW odbywają się 3 razy w roku. Podczas nich Komitet rozpatruje okresowe sprawozdania rządów Państw Stron konwencji i ustosunkowuje się do ważnych problemów dotyczących praw kobiet, np. w rekomendacjach ogólnych. Ponadto, na mocy przyjętego przez ONZ w 1999 roku Protokołu Dodatkowego do konwencji CEDAW, Komitet uzyskał uprawnienia do przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych skargi kobiet w ramach tzw. procedury zawiadomienia (communication procedure) oraz do wszczęcia procedury wyjaśniającej (Inquiry procedure) w wypadku poważnych i systematycznych naruszeń praw kobiet przez Państwa Strony.

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG