Sprawy rozpatrywane, decyzje Komitetu CEDAW

Z orzecznictwem Komitetu CEDAW odnoszącym się do procedury skargowej, w tym także dotyczącym niedopuszczalności zawiadomienia, można zapoznać się na stronie Komitetu: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG